1. Vrácení zboží

Nebude-li zákazník po obdržení nákupu zcela spokojen, Enkfeoik.cz mu dle zákona umožní vrátit zboží ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od data doručení, pokud zboží nebylo použito nebo poškozeno. Neakceptujeme vrácení poškozeného nebo použitého zboží (pokud se nejedná o výrobní vadu). Pro vrácení je třeba veškeré zakoupené zboží pečlivě zabalit a přiložit kopii dokladu o nákupu.

K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nám musíte oznámit své rozhodnutí prostřednictvím jasného prohlášení (např. zaslat dopis poštou nebo e-mailem):

Poštovní adresa

Helion.cz s.r.o.
Za Komínem 688
541 02 Trutnov

Emalová adresa:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ke splnění lhůty odstoupení od smlouvy stačí, aby písemné sdělení související s využitím práva na odstoupení bylo odesláno dříve, než uplyne příslušná lhůta.

V případě odstoupení vrátíme zákazníkovi všechny platby, které jsme po nákupu obdrželi, včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů spojených se způsobem doručení zvoleným zákazníkem a odlišným od nejméně nákladného způsobu běžného doručení, které nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14ti kalendářních dní od data, kdy nás informujete o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Přistoupíme k vrácení peněz způsobem platby, který zákazník použil při počáteční transakci, pokud zákazník výslovně nepožádá o způsob jiný. Zákazník neponese žádné náklady související s vrácením peněz.

Vrácení peněz můžeme pozdržet do té doby, než obdržíme zboží zpět nebo do té doby, než zákazník předloží doklad o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zákazník by nám měl vrátit nebo přímo předat zboží bez zbytečného odkladu. Vždy nejpozději ve lhůtě 14ti kalendářních dní od data, kdy nám oznámil své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy. Lhůta bude považována za splněnou, pokud bude zboží vráceno před jejím uplynutím.

1.1 Vrácení peněz

Po obdržení vráceného zboží prodávající zkontroluje, zda je zboží v dobrém stavu a přistoupí k vrácení peněz. Lhůta pro vrácení peněz je 3 až 12 pracovních dní ode dne doručení vráceného zboží do skladů Enkfoik.cz. Po zkontrolování stavu vráceného zboží zašleme zákazníkovi informační e-mail. Abychom mohli přistoupit ke vrácení peněz za objednávky zaslané na dobírku, je třeba, aby nám zákazník poskytl číslo bankovního účtu, kam má být příslušná částka poukázána. Číslo bankovního účtu musí patřit bankovnímu subjektu v zemi, kam byla objednávka doručena.

2. Doručení zboží

 • Zboží bude zákazníkovi doručeno pomocí přepravní služby, kterou si v rámci objednávky vybral.
 • Zboží bude expedováno nejpozději do 2. pracovního dne od úhrady kupní ceny (platební/kreditní kartou, bankovním převodem), v případě dobírky.do 2. pracovního dne od odeslání objednávky, bude-li všechno zboží v době odesílání objednávky skladem.
 • Přepravní časový rámec dodávky je v případě dodávky po České republice 2 pracovní dny, po Slovenské republice 3 dny.
 • Nedojde-li ze strany zákazníka k převzetí zboží zaslaného, kupní smlouva se automaticky ruší. Zákazníkovi bude platba vrácena bez zbytečného prodlení po vrácení zboží zpět na sklad prodávajícího.
 • Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

3. Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

3.1 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.